972 405 387  Raset, 52, Vilablareix (Gi)  infoweb@puntverd.com 

Tractaments fitosanitaris

Es vetllarà per l’estat fitosanitari de la vegetació. Tots els tractaments es regiran pel principis de gestió integrada de plagues, i es prioritzarà l’alternativa menys nociva pel medi.

Estem donats d’alta el ROPCAT, tots els treballadors disposen del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris i el gerent disposa del carnet qualificat d’aplicador de productes fitosanitaris.

Es realitzarà un estat i detecció precoç de les plagues: Es faran visites periòdiques, per tal de detectar qualsevol plaga i es proposaran les mesures de control més adequades i sempre prioritzant mesures culturals, de control biològic (amb depredadors o paràsits i/o tractaments amb productes biològics), endoteràpia, etc. per davant dels tractaments químics.

Diagnosi per la realització de qualsevol actuació de plagues i malalties:

Per el diagnosi per realitzar qualsevol actuació es seguiran els següents passos:

  • Diagnosi de l’afectació (identificació de la plaga i superfície afectada)
  • Localització de zones sensibles (aigua, medi ambient)
  • Definir si és necessari intervenir.
  • En cas d’intervenció definir el tractament més adequat. (pràctiques culturals, lluita biològica, lluita física, etc, o tractaments químics).
  • En cas de tractaments químics, valoració de zones sensibles (jocs infantils, proximitat de vivendes, zones amb aigua, etc.) i la seva identificació.

Amb mitjans químics, utilitzarem productes que siguin el més innocus possible. Qualsevol producte fitosanitari que es faci servir, estarà autoritzat i registrat en El Registre Oficial de Productes Fitosanitaris del MARM com a producte per Parcs i Jardins.

Les aplicacions són concretes utilitzant productes específics per cada plaga o malaltia, amb una dosi fixada i amb les precaucions que cal prendre per la seva utilització.

En cada tractament tenim en compte la normativa que afecta l’ús dels plaguicides. Utilitzem productes que respecten la fauna aqüícola i terrestre. A més del punt de vista de protecció de la fauna en general, valorem les precaucions que cal tenir en la utilització de productes fitosanitaris en zones urbanes, respectant l’entorn, tan pel que fa a les persones com als equipaments i bens públics.